FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A freelove.hu honlapot (továbbiakban: honlap) az Easynet Kft. (székhely: 1135 Budapest, Jász. u. 53/A., adószám: 11905624-2-42, Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-09-682490, a továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti.

A jelen felhasználási feltételek tartalmazzák a honlap használatára vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket. A honlap használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. A honlapot minden felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

A honlap használatbavétele kizárólag a jelen felhasználási feltételeknek, és az ebben foglalt szabályoknak a betartása mellett történhet. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat Üzemeltető a jelen oldal felhasználási feltételeket tartalmazó részén közzéteszi és a változásra a honlapon közzétett felhívással a felhasználók figyelmét felhívja.

Szolgáltatások

A freelove.hu honlap célja egy olyan internetes közösségi oldal létrehozása, amely elősegíti az ismerkedést, kapcsolatépítést, vélemények megosztását, kikapcsolódást, a szabadidő tartalmas eltöltését.

Ennek érdekében Üzemeltető megjelenési felületet biztosít regisztrált felhasználói részére, hogy a honlapon közzétegyék társkereső hirdetéseiket. Üzemeltető által jelenleg az ingyenesen biztosított internetes felület használatával a regisztrált felhasználók teszik közzé társkereső hirdetéseiket.

A honlap használata korlátozott formában ingyenesen elérhető.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető nem felel a felhasználó által a honlapon elhelyezett tartalomért. Üzemeltető a közízlést- és jogszabályt sértő, valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, információkat, hozzászólásokat, véleményeket, képeket, fájlokat, megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, vagy bújtatott reklámot tartalmazó tartalmakat minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből. Ilyen esetben a felhasználó semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési, visszafizetési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

Regisztráció, képek feltöltése

A regisztrációt megelőzően kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen felhasználási feltételeket és egyetértése jeleként jelölje be a regisztrációs oldalon található négyzetet.

Regisztrációra kizárólag 18. életévüket betöltött, teljes cselekvőképességgel rendelkező személyek jogosultak. Az adatok kitöltése során figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelő megadására. Kötelezően megadandó adatok esetén a formai ellenőrzés automatikusan megtörténik. Az adatok kitöltése után kérjük a megadott adatokat ellenőrizni és jóváhagyni. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására.

Üzemeltető a regisztráció megérkezéséről a felhasználó által megadott e-mail címre haladéktalanul visszaigazolást küld. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért és megérkezéséért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. A regisztrációval a felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. A szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek. Szerződéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

Üzemeltető az online kitöltött adatlap tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált felhasználó a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs oldalon férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait bármikor jogosult megváltoztatni, illetve törölni. A törlést követően azonban pl. biztonsági másolatokon időlegesen még maradhatnak adatok. Felhasználó jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszeruek legyenek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a felhasználó által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor Üzemeltető minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan felhasználó, aki megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat illetve képeket tölt fel. Ilyen esetben a felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

A honlapra feltölthető kép technikai követelményei az alábbiak:
a kép mérete nem haladhatja meg a 8 Mb-ot,
minimum mérete 105 x 105 pixel
a file formátuma jpg, jpeg, bmp, gif vagy png lehet,
a nyilvános maximum 10 db tölthető fel (az elsődleges képpel együtt)
a képfájl elnevezésénél gondot jelentenek az ékezetes és/vagy nagybetűk, ezért a javasolt elnevezés a következőképp néz például ki: kezdokep_freelove.jpg

Minden felhasználó saját magáról készült képet jogosult feltölteni, kivéve, ha rendelkezik az érintett személy hozzájárulásával. Nyilvános képek esetén TILOS durva, pornográf, közízlést sértő, meztelen képet feltölteni, illetve a nyilvános és privát képek sem lehetnek egyéb okból jogsértőek. Az ilyen képet Üzemeltető minden további értesítés nélkül jogosult törölni. Fontos megjegyezni, hogy a más képmásával, adataival való visszaélésnek polgári- és büntetőjogi vonzatai lehetnek.

Külön megszorítás vonatkozik az elsődleges képre . Elsődleges képnek, más néven listaképnek nevezzük azt a képet, amelyet a fényképes találati listában a felhasználók látnak. Nem fogadható el kézzel vagy számítógéppel rajzolt, esetleg módosított fénykép. Elsődleges képnek kizárólag olyan aktuális fénykép fogadható el, amelyen felhasználó egyedül, jól láthatóan, felismerhető arccal szerepel. Üzemeltető minden más elsődleges képet további értesítés nélkül jogosult törölni. Természetesen elsődleges kép beállítása sem kötelező.

Üzemeltető az elsődleges kép esetén program segítségével jogosult kiemelni az arcot, azaz a fényképen belül az arcra fókuszálni, hogy az jól látható legyen. Üzemeltető azonban a képet nem módosítja, nem vágja meg és a képre kattintva láthatóvá válik a teljes kép.

Üzemeltető fenntartja továbbá a jogot a regisztráció törlésére, illetve az eset súlyához mérten a honlapról való akár végleges formában történő kitiltásra kártérítés vagy bármilyen egyéb megtérítés, visszafizetés nélkül amennyiben tudomására jut különösen az alábbi pontok bármelyikének megsértése.

A honlapon mindenki csak egy regisztrációval rendelkezhet.
Az e-mail cím és a mobiltelefonszám, valamint a jelszó kivételével a regisztráció során megadott adatok publikusak. Az esetleges visszaélések elkerülése okán TILOS a honlapon közzétenni e-mail címet, telefonszámot, lakcímet illetve minden más olyan információt, ami közvetlen elérhetőséget biztosít.
Felhasználó az érintettről hozzájárulása nélkül nem tehet közzé képet vagy egyéb személyes adatot.
SZIGORÚAN TILOS minden különösen ellenszolgáltatás fejében nyújtott szexuális ajánlat, reklám közzététele.
Bármilyen nyílt- vagy burkolt reklám közzététele.
Üzleti célú regisztráció, a megtévesztő, ártó vagy zaklató szándékú vélemény, illetve hozzászólás.
Mások személyhez fuzodő jogainak sérelme.
Bármilyen támadás a honlap ellen.
A véleménynyilvánítási szabadságot csak mások jogainak sérelme nélkül lehet gyakorolni.
A fentiekben kifejezetten meg nem nevezett minden olyan tartalom közzététele, ami jó erkölcsbe vagy jogszabályba ütközik.

A regisztráció automatikusan törlődik, amennyiben a regisztrált felhasználó a honlapra azonosítójának és jelszavának használatával hat hónapig nem lép be.

Fórum, blog (napló), üzenőfal, chat

A honlapon található nyilvános fórum, üzenőfal  szolgáltatásokra (továbbiakban: többlet szolgáltatások) a jelen felhasználási feltételekben foglaltak az alábbi kiegészítésekkel irányadóak.

A többletszolgáltatásokat is mindenki kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. A felhasználó a felelős a felhasználói nevével végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszava a lehető legnagyobb biztonságban tartásáért. A többletszolgáltatásokban megjelenő tartalmat is a felhasználó helyezi el és vállalja érte a felelősséget.

Többletszolgáltatások igénybevételével felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa elhelyezett tartalom feltételezhetően jogsértő, Üzemeltető illetve mások jogát, jogos érdekét, vagy közérdeket sértő, akkor Üzemeltető jogosult azt indokolás nélkül törölni akár saját elhatározásából, akár más érdekeltek kérésére.

Tartalom alatt értünk a felhasználó által a honlapra feltöltött minden adatot, információt, beleértve a létrehozott blogot, fórumot, bejegyzéseket, hozzászólásokat, kommenteket – legyen az akár szöveg, kép, hang, videó vagy bármilyen más formátumban.

Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a honlapon az általa elhelyezett tartalom tekintetében a hatályos jogszabályokat betartja, a személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződo jogot nem sérti, illetve a nyilvánossághoz történő közvetítés tekintetében az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik.

Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a honlapon szerzői jogvédelem alatt álló művet helyez el, azzal kapcsolatban a felhasználási jogokkal rendelkezik. A felhasználásért az arra jogosultak irányában a szerzői és egyéb díjak tekintetében a fizetési kötelezettség felhasználót tereli.

Felhasználó a közzététellel lemond a tartalom feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a késobbiekben erre alapozva nem támaszthat. Felhasználó az általa feltöltött tartalom tekintetében ingyenes, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, az adott idopontban ismert minden felhasználási módra kiterjedő felhasználási jogot enged Üzemeltetőnek, kiemelten a tartalom többszörözésére és nyilvánossághoz való közvetítésére.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen felhasználási feltételek elfogadásával adott felhasználási engedélyekre a szolgáltatás igénybevételének megszűnése nincs hatással, az átengedett felhasználási jogok kiterjednek az időközben törölt, de Üzemeltető által esetlegesen archivált tartalmakra is.

Felhasználó által közzétett tartalmat Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, az ott található tartalomért Üzemeltető semmilyen felelosséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett tartalom Üzemeltető vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani és tartalom közzétevőjétol felmerült kárának megtérítését követelni.

Felhasználó által elérhetővé tett tartalomért, a tartalom által okozott vagy az azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, felhasználó kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Üzemeltetőnél felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az esetlegesen megvalósuló jogsértések esetén Üzemeltető a jogszabályok nyújtotta lehetőségek között együttműködik a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal a jogsértő személyek felelősségre vonása érdekében.

Moderálás

Üzemeltető és megbízásából a Felhasználó által közzétett tartalmat moderátorok figyelemmel kísérhetik és ellenőrizhetik abból a célból, hogy megpróbálják biztosítani a folyamatos és kulturált társalgás lehetőségét.

A moderátor jogosult törölni azt a tartalmat mely feltételezhetően jogsértő, vagy akadályozza a rendeltetésszerű használatot, illetve a jelen felhasználási feltételekbe ütközik. Jogosult továbbá a felhasználó előzetes értesítés nélküli felfüggesztésére és letiltására. Nincs lehetősége azonban az egyes tartalmat utólag szerkeszteni, illetve részlegesen törölni. A törölhető tartalommal együtt az azokra adott reagálások is törölhetőek. Üzemeltető nem vállal felelosséget a moderálásból vagy annak elégtelenségéből eredő kárért illetve kényelmetlenségért.

Korlátozás, letiltás

A moderátor a jogsértő, a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó, vagy a jelen felhasználási feltételeket sértő felhasználók jogosultságait ideiglenesen vagy véglegesen korlátozhatja, illetve letilthatja. Kirívóan súlyos esetben az adott felhasználó végleges letiltása mellett az összes közétett tartalmának törlésére is sor kerülhet. A letiltás lehet részleges vagy teljes körű, szólhat ideiglenes vagy végleges időtartamra.

A moderátor tudomásszerzése esetén, külön értesítés nélkül törli az alábbi pontok valamelyikét megvalósító tartalmat:

Jogsértő tartalom: Minden olyan tartalom jogsértőnek minősül, ami a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.
Témaromboló tartalom: Ide tartozik minden technikai és tartalmi rombolás. Tartalmi rombolásnak minősül minden a folyamatos, kulturált társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, ismételt vagy témán kívüli tartalom közzététele. Technikai rombolásnak minősül minden, ami megváltoztatja a topik méretét, megjelenését vagy más módon akadályozza annak rendeltetésszerű használatát, mint pl. nagy terjedelmű tartalmak bemásolása, letöltést lassító alkalmazások, automatikusan induló letöltések stb.
Alpári, agresszív, fenyegető hangnem, illetve minden más rosszindulatú tartalom alkalmazása. Azt, hogy a tartalom alpári, agresszív, fenyegető hangnemű, illetve más egyéb módon rosszindulatú, a moderátor jogosult eldönteni a topik és téma jellegének függvényében.
Olyan tartalom, mely kifejezetten erre a célra létrehozott helyen kívül a moderálással, moderátorokkal, Üzemeltetővel foglalkozik.
Minden olyan tartalom, amely gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, illetve a jó ízlést sértő képet vagy ilyen témájú weboldalra mutató linket tartalmaz.
Azon tartalom, mely más felhasználó vagy egyéb érintett személyes adatát, levél, magán vagy üzleti titkát hozzájárulásának hiányában teszi közzé vagy vele szemben lejárató, bántó, sértő módon megfogalmazott véleményt tartalmaz.

Felelősség

A honlapot minden felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

Üzemeltető nem garantálja a honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét.

Üzemeltető a honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből, illetve a szolgáltatás elvárttól eltérő működésébol, megváltozásából, leállásából, az adatok töröléséből vagy elveszéséből, a szolgáltatás korlátozásából, letiltásból vagy kizárásból eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.

Üzemeltető nem felelős az abból származó kárért, hogy a felhasználó adatai védelméről nem gondoskodott megfelelően, pl. jelszava könnyen megfejthető vagy azt harmadik személy tudomására hozta.

Mivel az Internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében az Üzemeltető kártérítési felelősségét kizárja.

Üzemeltető a nem általa elhelyezett tartalomért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal.

Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett tartalmat, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Üzemeltető szolgáltatásait igénybevevő felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében felhasználó minősül szolgáltatónak.

Egyéb rendelkezések

A honlap Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és előzetes írásbeli engedélye nélkül részben vagy egészben történő bármilyen jellegű felhasználása tilos, kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt szabad felhasználás eseteit. A freelove.hu szóösszetétel a Magyar Szabadalmi Hivatal nyilvántartásában az Üzemeltető javára lajstromozott védjegy, valamint az ISZT által bejegyzett domain név. Üzemeltető az esetleges jogsértés esetén kész annak elhárítása és kárának megtérítése érdekében minden szükséges jogi lépést megtenni.

Üzemeltető a jelen felhasználási feltételek és a nyújtott szolgáltatások megváltoztatásának jogát fenntartja.

Üzemeltető honlapján elérhető bármely szolgáltatás igénybevétele esetén valamennyi felhasználóra a mindenkor hatályos felhasználási feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A jelen felhasználási feltételekre a magyar jog az irányadó.